Yhdistyksen säännöt

Voimassaolon alku: 12.09.2023 11:33:56

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Espoon Koirakerho ry ja kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen kieli on Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koiraharrastuksia sekä järjestää kilpailutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koiraharrastukseen liittyviä opetus-,
valmennus-, neuvonta ja koulutustilaisuuksia sekä muuta koiraharrastustoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tavoittaa laajasti koiraharrastajia ja koulutuksella saavuttaa yhteiskuntakelpoisia koiria. Yhdistyksen toimintaan kuuluu jäsenien kouluttaminen koulutusohjaajiksi, toimihenkilöiksi ja tuomareiksi. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköisesti eri kanavia käyttäen.

3§ Suhteet muihin kenneljärjestöihin
Espoon Koirakerho ry on Helsingin Seudun Kennelpiirin ry, Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliiton sekä Suomen Agilityliito ry:n jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa harrastaviin tai tukeviin järjestöihin.

4§ Varojen hankinta
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja sekä muita tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä mainittuun toimintaan.

5§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaisen-, perhe- ja nuorisojäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheessä jo ennestään on yhdistyksen
varsinainen- tai nuorisojäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorisojäsen voidaan erottaa yhdistyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, kun hän täyttää 18 vuotta. Nuorisojäsen siirtyy suostumuksellaan varsinaiseksi- tai perhejäseneksi. Yhdistyksen hallitus voi anomuksesta hyväksyä myös ainaisjäseniä, mikäli kyseiset henkilöt suorittavat vähintään kymmenen (10) vuoden jäsenmaksun yhdellä kertaa. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen syys- tai kevätkokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Jokainen yhdistyksen varsinais-, perhe- ja nuorisojäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun. Liittyessään jäseneksi yhdistykseen maksavat varsinais-, nuoriso- ja ainaisjäsenet myös liittymismaksun. Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä yhdistyksen jäsensihteerille. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen eräpäivään mennessä ei ole oikeutettu yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuuksiin. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 § mainituin edellytyksin. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti, erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä tai rikkonut eläinsuojelulakia. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsen- ja/tai harrastuslajimaksua palauteta. Erottamismenettelyssä noudatetaan yhdistyslain 15 §.

6§ Hallitus
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus ja yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta, muiden hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan tarvittaessa valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä.

7§ Hallituksen tehtävät
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen talouden- ja juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle sekä asioiden valmistelusta kokouksiin. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia ja vastaa yhdistyksen sitoumuksista. Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin keskusjärjestöihin, kennelpiirin, Suomen Kennelliiton tai muiden vastaavien tahojen kokouksiin tai tapahtumiin.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9§ Tilit
Toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajilla, joiden tulee antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu tarkastuskertomus viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen
Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Yhdistyksen kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on julkaistava yleisessä tietoverkossa tai toimitettava kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä on äänioikeus sekä oikeus oman äänensä lisäksi edustaa yhtä (1) yhdistyksen täysi-ikäistä jäsentä tämän allekirjoittamalla valtakirjalla. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kokouksen alkuun mennessä, voi osallistua yhdistyksen kokoukseen ilman puhe- ja äänioikeutta. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Suljettu lippuäänestys toimitetaan silloin kun joku jäsenistä sitä vaatii. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

11§ Yhdistyksen kokouksetKevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esittämät asiat; Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi. Toimintakausi on kaksi vuotta; valitaan hallituksen jäsenet erovuorossaolevien tilalle; valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esittämät asiat; Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta ja joista toisen on oltava kevät tai syyskokous. Päätökseen tarvitaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään viimeisen yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaiseen yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, ensisijaisesti koiraharrastustoimintaan ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

14§ Yhdistyslaki
Niiltä osin, joita ei tässä säännöissä mainita noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.